Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Kjemikalier gjennom avløpsrenseanlegg. Renseprosesser og miljørisiko. total - avløp

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

151330

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Våre renseanlegg for avløpsvann er primært bygget for å rense vanlig kommunal kloakk, men anleggene mottar som regel også kjemikalier via bl.a. industri-avløpsvann. Mange av disse fremmedstoffene faller inn under betegnelsen organiske miljøgifter. Disse s toffenes effekter og skjebne i renseanleggene er uklar, og pga. særnorske forhold mhp. renseteknikk og avløpsvann bør det utføres ytterligere studier av disse stoffene inorske avløpsvannsystemer. Prosjektet fokuserer nettopp på disse forholdene. Prosjekt et tar mål av seg å kartlegge tilførslene av utvalgte kjemikalier til norske renseanlegg, evaluere hva som skjer med disse stoffene inne på renseanleggene og hvilken trussel kjemikaliene evt vil utgjøre når de går ut fra renseanleggene igjen. Videre vil f jerningsprosessene modelleres, og rensetekniske tiltak bli utarbeidet. Prosjektet vil i prioritert rekkefølge behandle stoffgruppene PCB, alkylfenoler, utvalgte ftalater (BBP, DBP, DEHP), bromerte flammehemmere, tinnorganiske forbindelser, PAH og utvalgte høy-volum tensider. En forsiktig start av prosjektet er planlagt i 2001 med intern finansiering fra NIVA, men hovedtyngden av arbeidet er lagt til årene 2002-2005 som en SIP med en total ramme på 4,8 MNOK. NIVA vil stå for gjennomføringen av mesteparten av arbeidet, med Akvaplan-niva som underleverandør. En relatert SIP søknad fra Jordforsk med tittel "Miljøvirkning ved resirkulering av våtorganisk avfall" vil supplere denne søknaden.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet