Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Kvikksølv i akvatiske næringsnett - kilder, omsetning og biomagnifisering .HG-Akva

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

151331

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kvikksølv er blant de mest prioriterte miljøgiftene til nasjonal og internasjonal miljøforvaltning, og Norge har ratifisert en internasjonal utslippsprotokoll som har til hensikt å begrense utslippene av kvikksølv til atmosfæren. Norske innsjøer mottar be tydelige atmosfæriske avsetninger av langtransportert kvikksølv. Dette har ført til at kvikksølvinnholdet i fisk fra en rekke innsjøer har overskredet grensene for hva som er akseptabelt for konsum. Prosjektet vil belyse mekanismene og prosessene i tilfø rsel og omsetning av kvikksølv i akvatisk miljø og akvatiske næringskjeder. NIVA vil utvikle metoder og kompetanse for analyser av ulike kvikksølv-former (ss. Metylkvikksølv) og for analyser av sub-nanogram nivåer av kvikksølv i akvatisk miljø. Det vil bl i laget massebalansemodeller for tilførsel og transport av kvikksølv til utvalgte innsjøer. Kvikksølv i fisk foreligger i hovedsak som metylkvikksølv. Metyleringsprossesene og faktorer som styrer disse vil bli studert. Biomagnifiseringen av kvikksølv i ak vatiske næringskjeder vil bli kartlagt. Det vil bli gjort en kildeorientert analyse av de historiske kvikksølvavsetningene i innsjøsedimenter, med tanke på å kvantifisere de naturlige bidragene og bidrag fra langtransporterte forurensninger (med opphav i forbrenning av kull) og eventuelle lokale tilførsler. Den kildeorienterte analysen vil basere seg på karakteristiske isotop-forhold avstabile Hg-isotoper i ulikt kildemateriale.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet