Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Tildelt: kr 3,3 mill.

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid. Samfunnsfaglig tilnærming, teori og metoder vil være særlig viktig for å forstå den sosiale og kulturelle konteksten som omgir og styrer ressursbruken, samt å kartlegge holdninger, ve rdier og brukernes interesser. Den naturvitenskapelige virksomheten omfatter de fysiske og økologiske prosessene, og hvordan de påvirkes av menneskelig aktivitet. Innenfor programmet vil det være aktuelt å ta i bruk et bredt spekter av metoder og tilnærmi nger hentet både fra naturvitenskaplig- og fra samfunnsvitenskapelig forskning (feltstudier, modelleringer, analyser av historiske data, metodeutvikling, evalueringer og spørreundersøkelser). Programmet er konsentrert om tre hovedperspektiver: Økosysteme t, Brukerne og Forvaltningen, med tid (endringer over tid både historisk og trender videre framover) og skala (økosystem som enhet, deler av eller hele nedbørfelt som enhet, og administrative kontra økologiske enheter) vil være gjennomgående aspekter. Pr ogramarbeidet vil bli organsiert omkring fem forskningstema: 1. Økologiske prosesser i det vassdragsnære landskapet 2. Brukerinteresser 3. Forvaltningstiltak 4. Datagrunnlaget for nedbørfeltorienterte analyser og forvaltning 5. Nedbørfeltorienterte analys er og forvaltning Hvert tema vil bli dekket av tverrfaglige og -institusjonelle forskergrupper.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet