Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Miljøvirkninger ved resirkulering av våtorganisk avfall og slam

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektnummer:

151334

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Tilbakeføring til jord er ansett som den ressurs- og miljømessig mest akseptable disponering av våtorganisk avfall og slam. De viktigste miljømessige ulempene ved deponering av våtorganisk avfall består i utslipp av sigevann og klimagasser samt at viktige ressurser går tapt for samfunnet. Ved å kildesortere den våtorganiske fraksjonen og behandle denne til et sluttprodukt som kan anvendes i jorda igjen, ønsker en å redusere miljøulempene ved deponering og sikre tilbakeføring av ressursene i avfallet. Milj øvirkningene av en slik resirkulering er imidlertid lite dokumentert. Det foreslåtte programmet har som hensikt å øke kompetansen omkring miljøaspekter ved biologiske behandlingsmetoder og tilbakeførsel av avfallsbaserte sluttprodukter til jord. Denne kom petansen forventes å kunne bidra til bedret drift av avfallsbehandlingsanlegg samt å sikre bruk av sluttprodukter uten uheldige miljøkonsekvenser. Programmet vil gjennomføres med eksperimentelle undersøkelser relatert til tre problemområder: 1. Behand lingsprosess og miljø. Det vil bli fokusert på hvordan prosess styringsparametre virker inn på avfallsbehandlingenes effekt på miljøet. 2. Spredning og effekt av miljøhemmende stoffer. Det vil bli undersøkt om miljøgifter som finnes i avfallsbaserte p rodukter brytes ned og om de spres i miljøet når avfallsbaserte produkter tilføres jord. 3. Positive miljøeffekter ved bruk av avfallsbaserte produkter. Det vil bli undersøkt hvordan avfallsbaserte produkter i jord påvirker sentrale prosesser i jord o g i hvilken grad slik bruk kan ses som en magasinering av karbon.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet