Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Transport og retensjon av forurensninger i små nedbørsfelt - effekter av hydrologiske prosesser

Tildelt: kr 3,5 mill.

Programmet er orientert mot hydrologiske prosesser og diffuse forurensningskilder i små nedbørsfelter, og samspillet med kjemisk-biologiske prosesser i jord og ulike landskapselementer. Det legges særlig vekt på prosessenes effekt i vinterperioden, med ta nke på virkningen av eventuelle klimaendringer. Programmet har en felt/eksperiment orientert del og en del orientert mot modeller og planverktøy. Studiene vil omfatte prosesser i småskala homogene enheter, ulike landskapselementer og i nedbørsfeltskala. D okumentasjon av vannets strømningsveier i ulike deler av et nedbørsfelt, hvordan dette påvirker transporten av forurensninger og potensiale for retensjon, samt hvordan hydrologien kan manipuleres for å øke -retensjonen/renseevnen er sentrale problemstilli nger. Gjennom en dokumentasjon av transport og retensjonsprosesser i ulike landskapselementer, tas det sikte på å utvikle totale nedbørsfeltmodeller som i forenklet utgave kan brukes som operative planverktøy for beslutningstakere. Prosjektets tilnærmings måte er i tråd med det nye internasjonale begrepet "eco-hydrology". SIP-programmet har tilknytning til felles SIP utarbeidet av NINA, NIVA,NIBR og Jordforsk: "Nedbørsfeltorientert forvaltning av store nedbørsfelt". Jordforsk-SIP er knyttet til forvaltning av mindre, landbruksdominerte nedbørsfelt. Da vannkvaliteten i mange vassdrag er sterkt påvirket av landbruksaktivitet vil det for en nedbørsfeltorientert forvaltning av store vassdrag også være nødvendig å inkludere forvaltning av denne typen arealer.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet