Tilbake til søkeresultatene

VS2010-Verdiskapning 2010

Fra forankring til utvikling og forskning. Status og utviklingsaktiviteter for Tromsømodulen VS2010

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektet er en videreføring av VS2010 arbeidet til Tromsømiljøet som startet høsten 2001. Status per oktober 2002 er at det pågår et løpende utviklingsarbeid i de deltakende bedrifter, nettverk og partnerskap. Det har i 2002 vært to klare utviklingstrekk i Tromsø-miljøets arbeid. For det første en dreining fra en hovedvekt på bedriftsinterne aktiviteter til en mer balansert vektlegg ing på arbeid også i partnerskap og nettverk. For det andre er samarbeidet mot U-Vett styrket. I tillegg pågår det en løpende integrasjon av til-støtende prosjekter i VS2010. Arbeidsformen til Tromsømiljøet vil fortsatt bygge på en integrert aksjonsforsk ningsmodell, som også impliserer en mer moderne forskerrolle. Tromsømiljøets bidrag kan kort deles inn i to: For det første bidrar Tromsømiljøet gjennom sitt arbeid til å iverksette og følge opp bedriftsinterne prosesser som ellers trolig ikke ville bli s att på dagsorden. For det andre bidrar bedrifter og nettverkssamarbeid med Tromsømiljøet til å skape et fundament for regionale innovasjonssystemer i landsdelen. I perioden 2003-2005 vil aktivitetene være sentrert rundt oppfølging av utviklings-arbeidet i de samarbeidende bedrifter, nettverk og partnerskap. De konkrete utviklingstiltakene vil konsentrere seg om følgende tema: kompetansekartlegging og bruk/mobilise ring av eksisterende og nyutviklet kompetanse både på bedrifts, nettverks og lokalsamfunnsnivå, flerkulturell ledelse, ledelse i distribuerte organisasjoner, lederrekruttering, prosjektorganisering i næringshagutvikling og i lokalsam-funnsutvikling, og vi sjons- og strategi-arbeid i nettverk. De mer rendyrkede forskningsoppgavene vil dels springe ut av de utviklingstemaene som er nevnt over, dels av forskernes egendefinerte problemstilinger basert på det innsamlede datamaterialet.

Budsjettformål:

VS2010-Verdiskapning 2010

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet