Tilbake til søkeresultatene

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping 2010 - Nordland

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt for bedriftsutvikling i Nordland. Prosjektet drives av Nordlandsforskning. Det trekker med seg offentlige etater og private konsulenter. Dette for i samarbeid med landsdelens parter i arbeidslivet å bidra til økt verdiskaping gjennom medvirkningsbasert bedriftsutvikling. Partene i arbeidslivet og bedriftene uttrykker sine FoU-behov og forskningsmiljøene skal bidra med kunnskap og handling for å løse disse. Prosjektet er prosessdrevet og vil følgelig bestå av ulike delaktiviteter over tid, alt etter bedriftenes behov. Det tas også sikte på å utdanne et visst antall forskere i løpet av prosjektperioden, samt å sikre nyrekruttering til fag innen bedriftsutvikling. Den brede medvirkningen i prosjektet forutsetter flere læringsarenaer, både på lokalt og regionalt nivå. På regionalt nivå vil det opprettes en koalisjon av alle regionale aktører med ansvar og interesse for bedriftsutvikling i en arbeidsgruppe for modul en. Dette skal bidra til bedre koordinering og samarbeiod om bedriftsutvikling i Nordland.

Budsjettformål:

VS2010-Verdiskapning 2010

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet