Tilbake til søkeresultatene

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

BRAGE - Brukergrensesnitt med naturlig tale

Tildelt: kr 25,7 mill.

Prosjektets faglige vinkling er basert på følgende fire forutsetninger: 1. Dagens systemer med talegrensesnitt krever at brukeren uttrykker seg på en kontrollert og formalisert måte. Morgendagens systemer må bli vesentlig bedre med hensyn på å forstå spontan tale (slik den brukes naturlig mellom mennesker). Spontan naturlig tale er imidlertid vesentlig vanskeligere å gjenkjenne enn diktert/opplest tale. Prosjektet vil derfor fokusere på spesifikke problemer som må løses før systemer gir akseptabel yt else for spontan tale. 2. Framtidens maskingrensesnitt vil ha "mobiltelefon"-format med multimodalt påtrykk (bl.a. tale) og respons (tale, tekst, grafikk etc.). En vil derfor fokusere på praktiske og brukervennlige løsninger for multimodale brukergren sesnitt med komplementære påtrykk (f.eks. "peik og preik"), dialog-lignende oppgavestrukturering og multimodal respons. 3. Utvikling av en demonstrator med enkelte utvalgte anvendelser av ulik kompleksitet er en sentral del av prosjektet. En demonstra tor vil både synliggjøre resultatene fra prosjektet spesielt og potensialet til taleteknologi generelt. Anvendelsene på demonstratoren vil videre fokusere og synkronisere arbeidet innenfor prosjektet. 4. Doktorgradsarbeider vil bli utført innenfor str ategiske og langsiktige forskningsoppgaver.

Budsjettformål:

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet