Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Regulering av rutegående persontransport: Konkurranse, organisering og finansiering.

Tildelt: kr 1,3 mill.

Programmet omfatter tre hovedområder: 1. Egenskaper ved markedene og konsekvenser for konkurranse i markedet: Kollektivtransporten omfatter flere ulike delmarkeder som har ulike strukturelle egenskaper. Med tanke på hensiktsmessigheten ved ulik e regulerings- og insentivsystemer vil det være nødvendigg å utvikle en forståelse for egenskaper ved markedene samt markedsaktørenes tilpasninger. 2. Organisatoriske løsninger: En sentral del av programmet vil være å vurdere hensiktsmessighete n av eksisterende forvaltningsmodeller for kollektivtransporten, samt diskutere nye modeller for ansvarsfordeling på strategisk, taktisk og operativt nivå. Dette vil omfatte analyser av ulike reguleringsregimer, herunder ansvars- og risikofordeling mellom aktører, endringer av slike strukturer og effekter av slike endringer for ulike aktørgrupper og samfunnet som helhet. 3. Simuleringsmodeller for finansielle styringssystemer: Innenfor dette området vil hovedvekten legges på utvikling av kvanti tative simuleringsmodeller for å analysere finansielle styringssystemer innenfor ulike rammebetingelser og beskrankninger. Det teoretiske utgangspunktet for programmet er organisasjonsteori og generell mikroøkonomisk teori, spesielt reguleringsteori og p rinsipal/agent-teori. Det vil også være supplering fra statsvitenskapelig teori samt mer spesifikk transportøkonomisk teori. Det vil legges vekt på aktiv forskningsformidling blant annet i form av foredrag og artikler rettet mot fagmiljøene nasjonalt og i nternasjonalt.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet