Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Reisevaner - forståelsesrammer for framtidig reiseadferd. Videreføres i DL prosj.nr. 165922/V10

Tildelt: kr 1,4 mill.

Undersøkelser om og analyser av befolkningens mobilitet og reisevaner gir nødvendig basiskunnskap for all transportplanlegging og annen samfunnsplanlegging. TØI har hatt det faglige ansvaret for gjennomføring og analyser av de nasjonale reisevaneundersøke lsene siden 1984/85 (RVU 1984/85) og fram til årets undersøkelse (RVU2001) i tillegg til andre typer tilsvarende studier. Kompetanseutviklingen innenfor reisevaneområdet har for en stor del vært knyttet til faglige aktiviteter utover selve RVU-prosjekten e, første rekke en tidligere SIP, som ble avsluttet i 1999. Dette er bakgrunnen for ønsket om etablering av en ny SIP innenfor området. Utfordringene i reisevaneforskningen framover knytter seg både til forståelsen av samfunnsmessige utviklingstrekk som h ar betydning for reiseaktivitet og mobilitet og til teoretiske drøftinger og metodiske forbedringer av denne typen empiriske studier. Disse to hovedgruppene av tema -teoretiske og metodiske utfordringer og samfunnsmessige utviklingstrekk - er gruppert i f ølgende undertema: 1. Metodiske og teoretiske utfordringer: Populasjons- og utvalgsproblemer, metodiske og teoretiske aspekter ved Stated Preference-undersøkelser, forståelse av kvalitetsaspekter og kundetilfredshet, geografiske modeller for st edfesting av reiser. 2. Samfunnsmessige utviklingstrekk: Mobilitet, levesett og livsstil, forholdet mellom informasjons- og kommunikasjonsteknologi og transport-begrepsutvikling.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet