Tilbake til søkeresultatene

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategy and Arrangements for Functional Genomics Research in Northern Norway - FUGE-N

Tildelt: kr 3,6 mill.

Plan for anvendelse av tildeling av regionale midler – FUGE Nord-Norge Regionalt fagråd for FUGE i Nord-Norge utarbeidet høsten 2001 en strategiplan for satsingen innen funksjonelle genomstudier i regionen. Planen er vedtatt av Universitetet i Tromsø og støttet av de andre angjeldende institusjoner i regionen. Denne planen e r også lagt til grunn for vår skisse til anvendelse av en eventuell tildeling av regionale midler over FUGE-programmet. (Planen lå som vedlegg til vår opprinnelige søknad 5.4.2002). Strategiplanen tilkjennegir behovet for en styrking/fokusering og bedre organisering av kompetanse og forskning innen spesielt 4 områder; proteomikk, strukturbiologi, bioinformatikk og genomikk. Forslagene til omstrukturering og styrking innen disse områd ene er beskrevet i mer detalj i vår opprinnelige søknad til FUGE-programmet og i strategiplanen. Funksjonene til strukturbiologi synes godt fundamentert gjennom tildelinger som er mottatt gjennom spesifikke FUGE-søknader. Universitetet i Tromsø har tidlig ere i år bevilget 2 postdoktorstillinger for å styrke områdene proteomikk og bioinformatikk. Universitetsstyret, med tilslutning av de øvrige institusjoner, har vedtatt opprettelse av brukerråd for de samme fire kompetanseområdene. Brukerrådene er ment so m redskaper i den videre oppbyggingen av kompetanse, og vil ha ansvar for den utøvende virksomheten i denne sammenhengen. De regionale midlene over FUGE-programmet ønskes benyttet, sammen med organisatoriske tiltak, til å ytterligere styrke de tre spesifikke kompetanseområdene proteomikk, bioinformatikk og genomikk.

Budsjettformål:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg