Tilbake til søkeresultatene

HAVKYST-Havet og kysten

Sanksjonsapparatet i fiskeriforvaltningen

Tildelt: kr 2,1 mill.

Formålet med prosjektet er å analysere sanksjonsapparatet i norsk fiskeriforvaltning. Sanksjoner er de tiltak myndighetene disponerer når utøverne i fiskerinæringen har brutt regelverket. Temaet er interessant blant annet ut fra de siste årenes fokusering på lovovertredelser innen denne næringen. Området har fått et eget begrep: "fiskefusk". I prosjektets del 1 vil det bli redegjort for hovedtrekk i norsk fiskeriforvaltning, herunder historikk, oppbygging og de ulike organers kompetanse. Deler av regelver ket som gjelder for utøverne; kystflåten, den havgående flåten og kjøper i første hånd, vil også bli behandlet. Videre vil det bli redegjort for de prinsipper/hensyn norsk fiskeriforvaltning bygger på. Bærekraftig utvikling er et uttalt hensyn. I Ot.prp. nr. 92 (2000-2001) heter det bl.a. at "de levende marine ressurser er fornybare, men ikke uutømmelige. Høsting og annen virksomhet må derfor utøves på en måte som sikrer ansvarlighet og langsiktig bærekraftighet for fremtiden". I del to vil vi analysere innholdet i de ulike sanksjonsmidlene; straff (bot og fengsel), inndragning (av verdi og redskap) og administrative sanksjoner (tap av retten til å drive ervervsmessig fiske eller stå registrert som kjøper). Den siste delen vil bli en rettssosiologisk/-p olitisk vurdering av regelverkets og sanksjonenes betydning for utøverne, og av om regelverket eventuelt bør endres.

Budsjettformål:

HAVKYST-Havet og kysten