Tilbake til søkeresultatene

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Metodikk for observasjon av fiskeatferd overfor garn

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

152993

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektsammendrag: Innen redskapsforskning på garn har det i liten grad vært utført atferdsstudier, og det er ikke utviklet tilfredsstillende metodikk for å studere fiskens respons overfor denne redskapstypen. Det er flere problemstillinger der atferdsstudier basert på slik metodikk vil bidra med betydningsfull kunnskap, eksempelvis kvalitetsøkning og bifangst av kongekrabbe. Prosjektets målsetting er å utvikle ulike observasjonsverktøy som kan brukes til å studere fiskens respons overfor garn. Disse observasjonsmetodene vi l basere seg på eksisterende teknologi som undervannskamera, telemetri og flerestrålesonar (EchoScope). Gjennom feltforsøk vil disse metodene bli videreutvikla og tilpassa for obaservasjoner av fiskens atferd overfor garn. Ulike problemstillinger vil sann synligvis kreve forskjellig observasjonsmetodikk, og observasjon av fisk som nærmer seg garnet fra lange avstander vil sette andre krav til observasjonsverktøyet enn studier av fisk som har kommet i nærkontakt med garnet. Prosjektet vil derfor søke å komme fram til den beste kombinasjonen av ulike observasjonsverktøy for å løse en gitt problemstilling. I prosjektets sluttfase vil disse metodene anvendes for å løse konkrete problemer knytta til to andre garnprosjekter, henholsvis kval itet og bifangst av kongekrabbe.

Budsjettformål:

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet