Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Institusjonell endring i utmarka: Konfliktlinjer, forvaltningssystemer og rettferdighet.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Rettssituasjonen for betydelige deler av utmarka i Norge er uklar/omstridt. Pågående diskurser (Samerettsutvalget, Fjellovens virkeområde, revideringen av PBL), og ytre press (kommersialisering, internasjonale og nasjonale miljøkrav) gjør at framtida sy nes usikker for lokale interesser. Det er også uklart hvilke forvaltningsystemer lokale interesser vil være tjent med. Normative spørsmål om grensene mellom grunneierskap og samfunnstyring, og grunnlaget for rettferdighet i forvaltning av utmark fortjen er å bli utforsket. Vi planlegger et felles prosjekt for Nord-, og Midt-Norge som fokuserer 1)grunnleggende institusjonelle forhold og 2)det filosofiske grunnlaget for rettferdighet, både proseduralt og distributivt. Det teoretiske grunnlaget søker vi i 1 ) en flerdisiplinærtilnærming mred utgangspunkt i allmenningsteori og 2)teori om lokal rettferdighet Basert på teoretiske studier vil vi foreta en komparativ analyse mellom 2 landsdeler med fokus på lokale studieområder hvor det er er eller forventes klare konflikter i forvaltning av utmarksarealer ved både kvalitative og komparative metoder. Vi anser at studien har betydelig generell relevans i forhold til en generell diskurs om forholdet mellom grunneierskaqp og samfunnstyring i utmarka. Spesielt relevent vil den være i forhold til en diskusjon om utvidelse av Fjellovens virkeområde, Sameret tsulvalgets og Planlovutvalgets arbeider samt krysningspunkter dem i mellom.

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet