Tilbake til søkeresultatene

PETPOL-PETROPOL

Til rikdom og besvær: Petroleumssektorens nye omdømme-problematikk

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

153309

Prosjektperiode:

2003 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet analyserer sentrale aspekter ved petroleumssektorens nye omdømme-problematikk ved bruk av kvantitative og kvalitative metoder i en kultursosiologisk, felt-analytisk tilnærming. Viktige strukturendringer den senere tid har gjort at omdømme-probl ematikk har fått ny aktualitet både for sektoren som helhet og for de enkelte aktørers legitimitet og handlingsrom. Endringer i det statlige engasjement og økende internasjonal orientering har f.eks gjort at norske aktører i større grad enn før kommer i d et internasjonale samfunnets søkelys når det gjelder brudd på menneskerettigheter, regionalt demokrati og økonomisk utvikling. 1 tillegg er sikkerhet, miljøvern og energiproblematikk sentrale konfliktdimensjoner i petroleumssektoren. Sektoren analyseres som et næringspolitisk felt hvor sammenhengen mellom posisjoner, relasjoner og strategier anses som avgjørende for produksjon og vedlikehold av legitimitet og omdømme. Spesielt viktig er petroleumssektorens forhold til nyhetsmediene og det journalistiske felt. Prosjektet legger analyser av mediedekning og kvantitative surveydata til grunn for feltanalysen og studerer på denne bakgrunn utvalgte aktørers kommunikasjonsstrategier i legitimitetsskapende og opinionsdannende nyhetsdiskurser.

Budsjettformål:

PETPOL-PETROPOL

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet