Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Beslutningsstøtteverktøy

Tildelt: kr 15,1 mill.

Et viktig budskap i St. mld. nr.7 (2001-2002) om HMS i petroleumsvirksomheten er at hensynet til HMS i praksis betraktes i for stor grad til å være i konflikt med hensynet til verdiskaping. Denne forestillingen fører til at det fortsatt utøves større krea tivitet til å redusere investeringer i HMS enn til å øke verdiskapingen ved å investere i HMS. Dette er en viktig årsak til at hensynet til HMS blir svekket eller ivaretas for sent i planleggings- og beslutningsprosesser. Meldingen peker i denne forbindelse på behovet for å få bedre verktøy for å gi beslutningsstøtte, som kan ta hensyn til kompleksitet og usikkerhet. En FoU-satsing er nødvendig i forhold til økonomiske modeller, risikoanalyser og HMS-indikatorer. Dagens ri sikoanalyser, og særlig i driftsfasen, fremstår i stor grad som talløvelser og dokumentasjonsredskaper uten reell evne til å påvirke beslutningene som skal tas. Analysene avspeiler med historikk enn endringer i tilstand og aktiviteter, og de fanger ikke opp vesentlige faktorer av betydning for sikkerheten. Det er stort antall HMS-inidikatorer i bruk i dag innen næringen, men de er i liten grad risikobasete. Det e r behov for å vurdere dagens HMS-indikatorer med hensyn til godhet, slik at en kan få til en sortering og standardisering av bruken. I det planlagte forskningsprosjektet vil disse temaene bli belyst, og prinsipper, metoder og modeller vil bli utviklet. Prosjektet er organisert med basis i grupper av seniorforskere fra FoU-miljøene og industrien, og en bredt sammensatt referansegruppe. Prosjektet er ett av fire kompetanseprosjekter i FoU-programmet HMS Petroleum.

Budsjettformål:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet