Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektet er et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), kalt "Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon" (FAMI). Hovedtema er å kaste lys på de mekanis mer og prosesser som i dagens samfunn fører inn i og vedlikeholder tilstander av fattigdom og sosial eksklusjon, samt å undersøke hvordan overføringssystemet og aktiviseringstiltak kan innrettes slik at det både gir beskyttelse mot økonomisk fattigdom og fremmer sosial integrasjon. Programmet vil spesielt trekke veksler på livsløpsperspektivet og fokusere på de implikasjonene utviklingen mot et multi-kulturelt samfunn må ha for forståelsen av fattigdomsproblemene og for til utviklingen av effektive og le gitime tiltak. Forskningsaktiviteten ved FAMI skal omfatte fem prioriterte temaområder: 1. Begrepsutvikling og normative perspektiver 2. Marginaliseringsprosesser og kritiske livsfaser 3. Fattigdom og sosial eksklusjon i et multietnisk perspek tiv 4. Økonomisk minstesikring og tiltak mot sosial eksklusjon 5. Løpende rapportering og oppbygging av kunnskapsbank En bevilgning av miljøstøtte vil bli brukt til å finansiere nye forskningsprosjekter som kan komplettere pågående prosjekter ved de to instituttene, forskerutdanning, nasjonal og internasjonal nettverksbygging og formidling mot den norske offentligheten. I første omgang vil seks forskere/doktorgradsstipendiater fra hver av de to instituttene bli knyttet til senteret.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon