Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Flerkulturelle demokratier og politisk integrasjon i storbyer - en komparativ studie

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

154039

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2006

Geografi:

Hva forklarer variasjonen mellom ulike etniske grupper når det gjelder politisk deltakelse og tillit til lokale politiske institusjoner? Problemstillingen vil besvares gjennom å studere: a) variasjoner mellom ulike etniske grupper, b) hvilke institusjonel le føringer de opererer innenfor, og c) i hvilken grad deres organisasjoner er en kanal for innflytelse. Teoretisk vil studien nyttiggjøre demokratiteori: En <i>aggregativ </i>demokratiforståelse som peker på at lav deltakelse blant en gruppe resulterer i at deres interesser ikke blir like godt ivaretatt som andre gruppers. En <i>deltakermodell</i>, hvor deltakelse i seg selv anses om et gode. Og en <i>deliberativ </i>modell som aktualiserer forutsetninger for at samfunnsborgere skal inngå i debatten. Gjennom et bredt europisk nettverk legges det opp til et komparativt design hvor fire etniske grupper i 11 europeiske byer studeres. Det empiriske materialet vil være kvantitativt og kvalitativt. Det skal gjennomføres en felles survey-undersøkelse blant e tniske minoriteter i alle landene som inngår i et europeisk nettverk. I tillegg legges det opp til kartlegging av den politiske mulighetsstrukturen, samt kvalitative intervjuer med en del utvalgte informanter. Den norske delen er lagt til Institutt for sa mfunnsforskning, og vil inngå i det tverrfaglige miljøet. Særlig relevant er instituttets SIP-midler på området: Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i flerkulturelle samfunn.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet