Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Skeive strategier i idretten: Betydningen av synlig brudd på heteroseksuell praksis i en offentlig kontekst

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

154267

Prosjektperiode:

2003 - 2008

Geografi:

Dette prosjektet inngår i et samarbeidsprosjekt som tematiserer queer teoris potensiale for å forstå visse destabiliserende praksiser i forhold til kjønn/seksualitet. Denne studien vil undersøke hvordan lesbiske og homofiles deltagelse i idrett organisert av Norges Idrettsforbund (NIF), kan påvirke levekår og livskvalitet, samt tilpasning og trivsel for denne gruppen i ulike idrettsmiljø. Denne studien er derfor av både vitenskapelig og politisk betydning. Det er et mål å skaffe kunnskap som sier noe om u nge homofile og lesbiskes idrettsdeltagelse kan sies å påvirke idrettsmiljøet som en heteronormativ kontekst i det norske samfunn, samt ha betydning for deres levekår og livskvalitet. Dernest er det et mål at en organisasjon som NIF skal kunne nyttiggjøre seg av den kunnskap som innhentes til å utforme gode tiltak for å eventuelt forbedre sitt tilbud til målgruppen unge homofile/lesbiske i sin medlemsmasse. Prosjektet tilstreber da å kunne ha nytteverdi for ungdom som tilhører en gruppe i samfunnet (unge homofile og lesbiske) som ser ut til å ha det vanskeligere enn den generelle befolkningen. I tillegg vil studiet kunne gi nytteverdi til samfunnet generelt som trenger kunnskap om hvordan denne gruppens deltagelse i ulike offentlige arenaer, her eksempli fisert i idretten, kan påvirke deres livskvalitet og levekår.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet