Tilbake til søkeresultatene

TU-Tungt utstyr

Instrumentert kjøretøy og målevogn

Tildelt: kr 1,5 mill.

Institutt for samferdselsteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU søker med dette Norges forskningsråd om bevilgning på kr 1.488.000 (inkl. mva) til videre utvikling av vårt adferds-analytiske laboratorium gjennom nyinnkjøp av instrument ert kjøretøy og målevogn. Et instrumentert kjøretøy har vært planlagt som et hovedelement i NTNU/SINTEFs "Nasjonalt senter for studier av trafikantadferd" bestående av kjøresimulator (etablert 1999-2002). Utstyr for feltstudier/vegkantstudier (delvis eta blert gjennom flere år) og instrumentert kjøretøy (planlagt etablert 2003). Bruksformålet med instrumentert kjøretøy er: - Kalibrere og validere kjøresimulator gjennom parallelle studier av føreradferd i feltet og i simulatoren - Direkte studier av enkeltføreres adferd i trafikken gjennom studier av kjøreadferd i forhold til veggeometri (skilting, oppmerking, utforming) og andre trafikkanter (kjøretøy, fotgjengere, syklister). Bruksformålet med målevogn er: - Videofilme trafikkantadferd (bilførere, fotgjengere, syklister) i felten i ulike veg- og trafikkmiljø. - Gjennom videoopptakene vil en kunne videreutvikle metoder for mønstergjenkjenning og automatisert registrering av trafikkan-bevegelser, hastighet o.l. Totalkostnadene for selve innkjøpet og installasjonen er 1.200 MNOK eks. mva og 1.488 MNOK inkl. mva. NTNU, SINTEF og Statens vegvesen vil i tillegg delta i prosjektet med egentid for etablering av instrumentert kjøretøy og målebil. Investeringen innebærer en nødvendig teknologisk videreutvikling av vårt nåværende adferdsanalytiske laboratorium som har væ rt benyttet i en rekke FoU- og undervisningsoppgaver, de fleste av tverrfaglig karakter.

Aktivitet:

TU-Tungt utstyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet