Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Stadier i subkulturell karriere: Konsum, engasjement og identitet. Undersøkelser i barn og unges tilhørigheter og konsekvensene av disse.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

155275

Prosjektperiode:

2003 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektets utgangspunkt er at subkulturelle "paradigmer" som skateboard, snowboard eller hip-hop i økende grad påvirker barn og unges oppvekstvilkår, tydeligst knyttet til spesifikke konsumkulturer og preferanser for fritidssysler og valg av venner. Et s entralt trekk ved slike kulturfenomen, og grunnleggende for affiniteten, er at de ikke bare står utenfor hjemmet og skolens "kontroll", men også kontrasterer seg mot disse institusjonene. Innslag av motkultur og opposisjon har vist seg å ha økonomiske pot ensialer, og kommersielle aktører anvender "opprørerske" budskap og i markedsføring rettet mot barn og unge. Prosjektet skal undersøke rekruttering og involvering i ungdoms subkulturer ved å gå inn i ulike faser av deltakelse. Undersøkelsen, som er kultu ranalytisk anlagt, vil fokusere på spørsmål om affinitet og hvordan den oppstår, karriereforløp for dem som engasjerer seg, identitetskonstruksjon og de langsiktige konsekvenser av det å investere tid og krefter i subkulturer. En teoretisk ambisjon er å u tvikle/modifisere modeller for rekruttering til subkulturer og ungdomskulturelle fellesskap.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet