Tilbake til søkeresultatene

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR innen preklinisk og biomedisinsk forskning

Tildelt: kr 4,0 mill.

MR-senteret i Trondheim er et samarbeid mellom NTNU (DMF og NT-fakultetet), SINTEF Unimed og det tidligere MR-senteret, medisinsk seksjon som nå er blitt MR-avdelingen i St. Olavs Hospital. MR-senteret har de siste par årene fått flere gode evalueringer; bl.a. Forskningsrådet sin bioevaluering, tildeling av Marie Curie Training Site fra EU, og som viktig deltager i SFF-søknaden "MR and Ultrasound for Improved Patient Care" som gikk videre gjennom prekvalifiseringen. Det søkes her om delfinansiering av en ny dyreeksperimentell magnet (9.4 T/400 MHz) til preklinisk og biomedisinsk forskning. Dette er en viktig investering for å opprettholde høy internasjonal kvalitet på forskning innen utvikling av MR teknologi og MR k ontrastmidler. Dette utstyret er også helt sentralt for forskning med bruk av MR som metode for økt forståelse av sykdomsprosesser, evaluering av nye terapeutika, og funksjonell genomforskning. Det er til dette utstyr søkt om delfinansiering på 4.8 MNOK innen søknaden til FUGE om teknologi-plattformen: "Centre for Molecular Imaging, Trondheim". Det søkes om ytterligere 4 MNOK til fullfinansiering av utstyret. Denne dyreeksperimentelle magnet (9.4 T/400 MHz) vil benyttes på mange forskningsprosjekter utgått fra Det Medisinske Fakultet, men vil også brukes av forskere fra NT (Naturvitenskap og teknologi) fakultetet og fra SINTEF Unimed. Det vil også være en prio ritert oppgave at universitetsbrukere fra de andre universitetene i Norge kan komme til Trondheim og benytte utstyret i samarbeidsprosjekter.

Budsjettformål:

TU-Tungt utstyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet