Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Metodiske utfordringer knyttet til verdsetting av ikke-markedsgoder. Videreføres elektronisk 171386/V10.

Tildelt: kr 1,2 mill.

I samferdselsektoren benyttes nytte-/kostnadsanalyser (NKA) til å fastslå prosjekters samfunnsøkonomiske lønnsomhet og gjøre prioriteringer. Som input til NKA verdsettes ikke-markedsgodene reisetid, trafikksikkerhet og miljøforhold i hypotetiske verdsetti ngsstudier. Slik verdsetting er også viktig input ved internalisering av eksterne kostnader i prissettingen i samferdselsektoren. Påviste svakheter ved metodikken for verdsetting av ikke-markedsgodene kan imidlertid medføre så store systematiske feil at dagens NKA og prissetting ikke bidrar til at det blir fattet samfunnsøkonomisk riktige beslutninger. Det er derfor et klart behov for forbedring av metodikken for verdsetting av ikke-markedsgoder og også for nye verdsettingsstudier. Metodeproblemene er både relatert til design og analyse. Designproblemene består i å presentere valgoppgaver slik at folk kan tilkjennegi sine preferanser i en verdsettingskontekst som er riktig i forhold til hvordan resultatene skal brukes. Analyseproblemene består i å kor rigere både for at folk har ulike preferanser og har fått problemer med valgoppgaven (f.eks. valgt inkonsistent). <.zeta.> utvikle bedre og mer konsistente metoder kan ikke håndteres gjennom enkeltprosjekter med bestemte formål. Det foreslås derfor etabl ert et strategisk instituttprogram som ramme for å studere generelle metodeproblemer og for å utvikle bedre metoder, dvs. å legge grunnlaget for å foreta mer konsistente og robuste NKA og riktigere prissetting i transportsektoren.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet