Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiutvikling og radikale innovasjonprosesser i bestående foretak.

Tildelt: kr 2,7 mill.

Markedsliberalisering og økt konkurranse stiller bedrifter overfor strengere krav om å gjennomføre omstillinger gjennom innovasjoner. Håndteringen av grenseflaten mellom markedsbaserte krav og bedriftens kompetanse og læringsevne er spesielt utfordrende. Gjennom de siste årene bar Rogalandsforskning bygget opp en betydelig forskningskompetanse innenfor området kompetanseutvikling, innovasjon og verdiskaping. SIP'en skal videreutvikle denne kompetansen ved å bidra til økt forståelse for hvordan strategiut vikling og intraprenørskap skjer i bestående foretak. SIP'en legger til grunn et evolusjonært perspektiv på strategi, organisatorisk læring og internt entreprenørskap, og skal gi innsikt i de interne prosesser som bidrar til innovasjoner i foretakene. Det te perspektivet skal suppleres gjennom en doktorgradsstudie som fokuserer på betydningen av medvirkning og endringsaktørenes roller i disse prosessene. SIP'en knyttes til et pågående prosjekt med basis i fire store foretak. Det legges til grunn en longitu dinell prosessanalyse av nærmere definerte innovasjonsprosesser i de fire foretakene, der innovasjonsprosessene vil bli dokumentert gjennom intervjuer og dokumentanalyser.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet