Tilbake til søkeresultatene

HAVKYST-Havet og kysten

Multi-usage system for towed vehicles, 2 dr.gr.stip.

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

155890

Prosjektperiode:

2003 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I prosjektet utvikler vi et integrert system der undervannsenhetene er to tauete farkoster som begge har som hovedinstrumentering flerfrekvente akustiske måleenheter og optiske måleenheter med signalgrensesnitt for dataoverføring der vi anvender nyeste te knologi for hybride fiberoptisk-elektriske kabler og signaloverganger på vinsjene. I løpet av FoU-arbeidet for å framskaffe målesystemet vil vi legge vekt på å utnytte teknikker og løsningsmetoder innen siste generasjons marin instrumentering. Dette gjeld er for nye flerfrekvens ekkolodd, utvidet område av semibredbånds, trykkresistente akustisk svingere, høykapasitets dataoverføring over lange fiberoptiske kabler, og sistegenerasjons dataelektronikk og programvare for signalprosessering og for grafisk og numerisk presentasjon av data og resultater. Spesiell innsats må legges i smart integrering av alle sensorene i optimaliserte kommunikasjonsregimer for begge farkostene. For å prosessere og visualisere informasjonen i de store datamengdene fra plattformen e må vi utvikle matematiske modeller for disse prosessene som implementeres som programvaremoduler. Modulene skal utføre dataforprosessering og -etterprosessering for å estimere og presentere mengde fisk og plankton, og størrelsesklassifisere plankton og sannsynlige arter og/ eller grupper av arter. Datagjenfinning, presentering og visualisering må automatiseres ved å lage dedikerte “data løyper” og presentasjonslayout. Ved håndtering av akustiske flerfrekvensdata vil vi videre spesielt utvikle og impleme ntere inverteringsmetoder sammen med interfrekvensresponsmodeller fra fisk og plankton for å estimere numeriske og grafiske størrelser og for parameterklassifisering. Se ellers endringer for dette uttrykt i kap. 3, delprosjekt 5. Neurale nettverk og tilkn yttet teknologi vil bli vurdert inkludert. Prosjektet bygger direkte på kunnskaper og teknologi fra prosjekter innen farkostteknologi, flerfrekvens akustisk måleteknologi og akustisk mengdemåling av fisk på djupt vann: NFFR-/NFR-prosjekt: HI og Simrad; fa se I og II: “Akustisk mengdemåling av fisk på djupt vann” (1988-95), EU-prosjektene ”REDFISH” (2000-03) og "SIMFAMI - Akustisk artsidentifikasjon“ (2001-05), HI-NUI-prosjekt “Ny planktonfarkost til ”G.O. Sars” - MESSOR” (2002-03), HI-prosjekt "Tauet farko st for måling av miljø, plankton og nekton - MESSOR" (2004-06) og NFR-prosjektene "Dødsonemåler" (2001-05) og "Teknologi: Absolutt mengdemåling av fisk" (del av SIP "Absolutt mengdemåling av fisk", 2001-05). Teknologiske løsninger og systemkarakteristika skal dokumenteres og rapporteres. Høydepunkter og nye teknologiske og operasjonelle løsninger skal publiseres i referee-tidsskrifter og presenteres ved symposium og konferanser.

Budsjettformål:

HAVKYST-Havet og kysten

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet