Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fremveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.

Tildelt: kr 2,3 mill.

Tidsrommet ca. 1500/1000 f Kr. - Kr.f er utpekt som perioden da grunnlaget ble lagt for samisk etnisitet. Diskusjonene omkring perioden, og henvisningene til prosessene som lå bak denne etniske differensieringen i Finnmark og Fennoskandia, er likevel preg et av manglende empirisk kunnskap og av begrenset teoretisk forståelse av hvilke sosiale mobiliseringer som kan ligge bak. I hundreårene før denne perioden, omkring 2300 f.Kr., tas innlandsområdene i Finnmark i bruk i langt mer omfattende grad enn tidlige re . Boplasser og fangstanlegg fra denne tida vitner om at innlandsområdene nå blir tillagt større verdi, som bruks- og bosettingsområde . Endringen er foreslått tolket som resultat av fangstgruppenes økende handelskontakt med metallproduserende jordbruks samfunn lenger øst. Dette prosjektet vurderer den begrensete empirien vi allerede har opp mot moderne etnisitetsteori, og vurderer hvilke sosiale samhandlingssituasjoner fangstgruppene i Finnmark kan ha inngått i, i de siste 2000 årene f Kr. Prosjektet vu derer hvilke interne, sosiale mobiliseringsstrategier som kan ha gjort seg gjeldende i etableringen av samisk etnisitet, og ser på hvordan samisk etnisitet senere vedlikeholdes som en relevant, sosio-kulturell kategori også i andre, nye kontaktsituasjoner etter Kr.f. Gjennom nyvurdering av eksisterende empiri og fremskaffelse av ny, vil det gjennom prosjektet bli vurdert om ikke relasjoner til både geografisk og strukturelt mer nærliggende samfunn enn de metallproduserende samfunnene ved Volga/Kama, kan h a vært sterkere faktorer for etablering og vedlikehold av samisk etnisitet .

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet