Tilbake til søkeresultatene

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Politikkens vilkår i det ny-liberale samfunn

Tildelt: kr 4,5 mill.

Med politikk menes både autoritativ fordeling av goder og byrder i samfunnet og å skape spillereglene for dette. Med det "ny-liberale" samfunn menes både utviklingen mot å redusere offentlige myndigheters styringsmakt til fordel for markedet og å adoptere en markedets logikk på nye områder, spesielt innen offentlig sektor. Nøkkeltesene er for det første at det nyliberale samfunn innebærer en maktforskyvning fra folkevalgte organer til eksperter, fra arbeid til kapital, fra nasjonalstaten til overnasjonale organer. Tanken om regulering og styring er blitt erstattet med ideen om deregulering og markedsmakt. De sentrale spørsmål er derfor knyttet til sammenhengene mellom endringene i vilkårene for den offentlige politikken og endringene i den offentlige pol itikkens karakter og domene. Vilkårene omfatter: 1. Den offentlige politikkens rolle i samfunnet og domene. 2. Folkevalgte organers reelle myndighet og innflytelse. 3. Befolkningens berørthet og deltakelse i viktige politiske beslutninger. 4. Flernivåsammenhenger: Samspillet mellom lokal, nasjonal og internasjonal myndighet. To overgripende problemstillinger utkrystalliserer seg naturlig ut fra dette perspektivet: 1. Er den offentlige politikken i ferd med å endre karakter som følge a v at vilkårene for offentlig politikkutøvelse endres? 2. Eller er sammenhengen like mye motsatt; at endring i vilkårene er et resultat av en villet politikk?

Budsjettformål:

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet