Tilbake til søkeresultatene

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Strategisk fakultetsprogram i konkurranserett

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektnummer:

158449

Prosjektperiode:

2004 - 2011

Geografi:

Prosjektet tar sikte på å realisere en langsiktig strategi med sikte på utvikling av rettsøkonomisk kompetanse i samarbeid mellom forskere ved Det juridiske fakultet og forskere ved Institutt for økonomi og NHH. Gjennom tverrfaglig forskning på konkurrans erett konkurranseøkonomi vil en ta sikte på å skape et bedre grunnlag for regelutforming og beslutninger om konkurransemessige forhold mellom næringsdrivende og om det offentliges rolle ved kjøp av varer og tjenester. Prosjektet tar sikte på å fremme fagl ig samarbeid mellom juridiske forskere på ulike områder som kontraktsrett, finansrett, energirett, selskapsrett, alminnelig forvaltningsrett og strafferett, og et tverrfaglig samarbeid mellom jurister og økonomer. En vil utnytte den kompetansen som allere de eksisterer ved Det juridiske fakultet og Institutt for økonomi, Det samfunnsvitenskaplige fakultet og utbygge denne ved stipendutstillinger for forskere som skal gå inn på sentrale konkurranserettslige og konkurranseøkonomiske områder som horisontal og vertikal integrasjon i næringslivet, innføring av konkurranse innenfor energiproduksjon og -forsyning og telekommunikasjon, forholdet immaterialrettigheter og konkurranse og sanksjonsreglene (straff og erstatning). Prosjektet inngår også i Det juridiske fakultets internasjonaliseringsstrategi ved at det innebærer sterk satsing på EØS- og EU-rett og rettsregler utviklet av WTO. Konkurranseretten er i sterk utvikling også i andre land og internasjonal orientering er en helt nødvendig forutsetning for å ku nne drive forskning på dets området. Prosjektet vil bli ledet av en referansegruppe som skal lede utviklingen av konkrete forskningsprosjekt og andre faglige tiltak.

Budsjettformål:

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet