Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pålitelighetsfokusert forskning og kartlegging av potensielle feilårsaker og ekspert/datametodikk-utvikling for instrumenterte sikkerhetssys

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektnummer:

158796

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2006

Organisasjon:

Geografi:

Olje og gassvirksomheten til havs og på land setter stadig sterkere krav til ytelsesfaktorer som tilgjengelighet og pålitelighet for utstyr og operasjoner. Prosjektet er rettet mot forskningstema tilknyttet : 1) Instrumenteringspålitelighet 2) Pålitelige dypvannsoperasjoner. Det er i dag en mangel på strukturering av data for pålitelighetsanalyse tilknyttet detaljer innen instrumenteringspålitelighet. Forskningsundersøkelse av ekspert-metodikk ønskes også fokusert i dette prosjektet, da dette kan akselerere tilgang på data og representerer noe nytt i forhold til tradisjonell pålitelighetsteori. Ettersom FoU-aktivitene gjennomføres over perioden 2004-6 planlegges det løpende industridialog for å ajourføre/komplettere viten som bygges opp i prosjektperioden. 1) Fokusområde - Instrumenteringspålitelighet Analyse og vurderinger av instrumenterte sikkerhetssystemer iht såkalte SIL-analyser (IEC61508), NORSOK Z-016 og nytt HMS-regelverk krever tilgang til pålitelighetsdata av slikt utstyr. Disse analyser har vital betydning for sikkerhetsnivå og regularitets effekter for de anlegg som vurderes. Bransjesituasjonen mhp kvalifiserte pålitelighetsdata er ikke tilfredstillende på dette området, og det er et behov for å foreta en mer forskningspreget vurdering av data som i dag ikke dekkes i internasjonalt OREDA-pr osjekt for å danne metodisk grunnlag for å få nye data. Ettersom SIL-analyser vil kreve mange type data som ikke på kort sikt vil dekkes av OREDA-databasen, foreslås i dette prosjekt å kartlegge databehovene, identifisere tilgjengelige dataformater og eta blere en datastruktur for at industrien kan ha bedre konsistens og bedre kvalifiserte data i slike analyser. Dette er også viktig mhp bruk av slike pålitelighetsdata for måltall/indikatorer. Det vil gjennomføres som et samarbeid med forskningsmiljø, operatører, fabrikanter og engineering. Driftsmodellen for OREDA-24 Databank planlegges utnyttet etter nærmere avtale med Statoil, f.eks. driftstilganger for aktuelle parter i prosjektet. Sikkerhe tskritisk utstyr som ventiler, brann&gassdetektorer, prosess-sensorer vil vurderes mhp type inventar-data (OREDA) som kreves , og som et nært samarbeid med aktuelle leverandørerer. Pålitelighets-estimering basert på ekspertvurderinger planlegges, for å k omplettere kvantitative data (ref. OREDA). Spesiell metodikk tilknyttet dette område vil undersøkes for uttesting i SIL-sammenheng. 1.1 Del-aktiviteter a) Datastruktur / granskning Ved innsamling av data for såkalte SIL-analyser er det nødvendig at data blir tilpasset et format som tilfredsstiller både behovet for analyse og som er tilpasset de data man kan forvente seg finnes tilgjengelig hos operatørene. Aktuelle format, definisjo ner og taksonomier for slike data vil bli vurdert og forbedringer foreslått. b) Caser/beste praksis Et utvalg av utførte SIL-analyser vil bli gjennomgått for å avdekke behov for forbedring av datakvalitet og foreslå en "beste praksis" vedr. fremskaffelse og bruk av data for slike SIL-analyser. c) Tilleggsoppgaver definert etter behov som måtte bli avdekket underveis 1.2 Produkter Produktene fra prosjektet vil til en viss grad bli utformet underveis, men i utgangspunktet er flg. planlagt: • Beskrivelse av egnet dataformat, definisjoner og taksonomi for innsamling av pålitelighets-data for instrumenterte sikkerhets-systemer • "Beste praksis" for estimering og bruk av pålitelighetsdata i såkalte SIL-analyser inkludert kvalifisering av godheten av data • Innspill til ISO-standardiseringsarbeid (ISO TC67/WG4) og industri-JIP (OREDA) 2) Fokusområde - Pålitelige dypvannsoperasjoner En stadig større andel av olje og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer fra undervanns produksjonsanlegg. Det er idag flere hundre undervanns brønner i drift, og pålitelighetsstyring av intervensjoner vil være meget viktig, sikkerhetsmessig og økonomisk . Vurdering av viktige operasjonelle og utstyrsmessige pålitelighetsfaktorer vil foretas med basis i utvalgt intervensjonsutstyr (undervanns eller del av fartøy) og kritiske operasjoner (f.eks. reparasjonsjobber). Samarbeidsrelasjoner blant aktører i indust rien (dvs. operatører, fabrikanter og intervensjon/installasjonsoperatører) og med OREDA JIP prosjektet (subsea delen) vil etableres. Spesifikt fokus vil gjøres mot dypvannsrelevant utstyr som f.eks. kontrollsystem for å gi prosjektet anledning til forskningspreget analyse av RM-data. Anvendelser og nytteverdien av pålitelighetsmetodikk mot undervanns vedlikehold og operasjoner/interven sjoner vil bli kartlagt for å undersøke bransjens gap ift anvendelse – sett i forhold til instrumenterte sikkerhetssystemer/kontroll-utstyr. 2.1 Del-aktiviteter a) Kartlegging av pålitelighetsfaktorer Vurdering av diverse pålitelighetsfaktorer ift. dypvannsintervensjon. Kartlegging av kritiske faktorer og som anses som vesentlige for intervensjonsplanlegging. Identifisere behov i industrien. Gjennomføre workshop/møter med industriparter for å identifi sere slike fakto

Budsjettformål:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet