Tilbake til søkeresultatene

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Bakterielle utfordringer i oppdrett av marine arter

Tildelt: kr 15,1 mill.

Norsk akvakultur opplever for tiden en fase med spesialisering og ekspansjon samtidig som infrastruktur og kompetanse innen bakteriologisk ekspertise i akvatisk bakteriologi i Norge er minimal for tiden. Det er grunn til å tro at bakterieinfeksjoner vil h indre utviklingen av en blomstrende marin oppdrettsnæring. Det er derfor svært viktig at institusjonene som er involvert i sjukdomskontroll i akvakulturen, sammen utvikler et nødvendig strategisk forskningsnettverk for å møte de bakterielle utfordringene på et tidlig tidspunkt i utviklingen av denne nye delen av næringen. Det er foreslått at de fire deltagende institusjonene: Veterinærinstituttet (VI), Norges veterinærhøgskole (NVH), Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeriforskning (FF) (fem inkludert de to deltagende VI - laboratoriene) vil være ansvarlig for prosjekter som er fokusert på diagnostisk bakteriologi, molekylær bakteriell taksonomi, sykdomsoverføring, funksjonell genomikk og antigen ekspresjon i bakterielle patogener som alt sammen er relev ant for den gryende marine oppdrettsnæringen. Selv om enkeltinstitusjonene er finansielt ansvarlig for hvert sitt prosjekt, vil det være en svært stor grad av samarbeid mellom institusjonene. Etablering av samarbeid og forskning på tvers av fagdisiplinene mellom de fire partnerne vil øke effektiviteten ved å redusere tid og ressurser som kreves i forskningsarbeidet og vil også redusere konkurranse og dobbeltarbeid på nasjonalt nivå.

Budsjettformål:

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Finansieringskilder