Tilbake til søkeresultatene

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Forsvarsgener og immunmekanismer mot virus- og bakteriesykdommer hos Atlantisk torsk (CODIMM- programmet)

Tildelt: kr 24,7 mill.

Torskeoppdrett er fortsatt i en startfase og står overfor mange utfordringer, inkludert sykdomsproblemer. Torsk i oppdrett har spesielt dårlig overlevelse på larve- og ynglestadiet, og opportunistiske patogener vil ha fordel av en svekket vert i den kriti ske perioden under tørrfôrtilvenning. Samarbeidspartnerne, Fiskeriforskning og Norges Fiskerihøgskole, vil utnytte felles ressurser som infisert torsk og torskecellelinjer både i anvendt forskning for å forbedre metoder for kontroll av bakterie- og viruss ykdom, og til å øke basal kunnskap om antibakterielle og antivirale gener. Studier av patogenese og det medfødte og ervervede immunsystemet hos torsk kan gi bedre forståelse for hvordan infeksjoner kan unngås i tidlige livsstadier. Storskalasekvensering a v subtraktive cDNA biblioteker vil bli benyttet for identifisering, kloning og karakterisering av et bredt repertoar av antibakterielle og antivirale gener. Sekvenserte kloner vil bli benyttet til etablering av en cDNA microarray for microarray for å stu dere hvilke gener som er aktive ved infeksjoner, immunisering og in vitro stimulering. Videre vil utvalgte gener bli studert mhp aktivitet og funksjon. Smitteforsøk med forskjellige IPNV stammer under forskjellige betingelser vil framskaffe informasjon om risiko for sykdomsutbrudd og etablering av bærertilstand. Torskeleukocyttenes funksjonelle rolle som vertsceller i både aktiv og persistent infeksjon vil bli undersøkt. Det vil bli etablert cellelinjer fra torsk som vil være uvurderlige verktøy for funks jonelle studier av torskens immunsystem og til virologistudier i torsk.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet