Tilbake til søkeresultatene

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Naturressurser og lokal utvikling i skogs- og fjellbygdene - mellom marginalisering, kommersialisering og vern

Tildelt: kr 10,3 mill.

Skogs- og fjellbygdene er rike på naturressurser, men de tradisjonelle næringene svekkes og marginaliseres. Nasjonale og internasjonale føringer knyttet til bla landbruks- og miljøpolitikk får til dels store konsekvenser. Natursyn og syn på arealbruk og - arealrettigheter er i endring. Programmet fokuserer på de lokale reaksjoner og tilpasninger til de endrede forutsetningene, og de handlingsrom som kan utvikles. Programmet vil analysere ulike handlingsstrategier på individ-, enkeltbruk-/husholdningsnivå o g lokalsamfunnsnivå. Programmet vil både beskrive og analysere disse handlingsstrategiene som utslag av større endringer og se hvilke konskevenser strategiene i neste omgang får sosioøkonomisk, sosiokulturelt, for landbruk, arealbruk og landskapsutvikling . Metodisk skal det gjennomføres flere casestudier i skogs- og fjellbygder. I casestudiene inngår både kvalitative studier og kvantitative surveyer. I tillegg skal det gjennomføres en kvantitativ holdningsstudie som vil være representativ for hele be folkningen. Programmet er tverrvitenskapelig, med disiplinene sosiologi, geografi, statsvitenskap og biologi.

Budsjettformål:

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Finansieringskilder