Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Decentralisation and the political force of traditional authorites

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektet er en eksplorerende komparativ analyse av variasjon i lokale politiske system i det sørlige Afrika. To sentrale reformprosesser vil bli analysert. Desentralisering og reformer knyttet til tradisjonelle autoriteters posisjon i det lokale selvsty ret. Den avhengige variabel søker å vise hvilke former for politiske system som har oppstått som følge av disse to reformprosessene. Dette vil bli behandlet i den første delen av prosjektet, som går ut på å konstruere fire kategorier av lokalt styre hvor ni land vil bli klassifisert. Klassifikasjonene i del en danner grunnlaget for en dybdestudie av to kontrasterende eksempel i del to. Del to søker å forklare hvorfor variasjon har oppstått. Det sentrale analytiske spørsmålet i denne delen av oppgaver er: Hvorfor har tradisjonelle autoriteter påvirket desentraliseringsprosessen i større grad i det ene tilfellet sammenliknet med det andre? Tre foreløpige uavhengige variabler er foreslått. Den første hevder at ideologiske perpektiver hos sentrale aktører p åvirker utfallet. Den andre søker å påvise at ulike aktører har mulighet til å påvirke prosessen ved å være strategiske samarbeidspartnere. Den siste variabelen er knyttet til regjeringens kapasitetsproblemer når det gjelder å iverksette reformer i de lok ale samfunn.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet