Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

For mye eller for lite informasjon? Betydningen av opprinnelse og sporbarhet for forbrukertillit til sjømat.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Hvilken betydning informasjon har i etablering av tillit er omdiskutert. Ifølge enkelte teorier er informasjon en viktig. Men det hevdes også at irrelevant dokumentasjon kan virke mot sin hensikt og skape mistillit. Dette tema har relevans for sjømatsekt oren. Tilsynsmyndigheter i Norge og Europa har i den senere tid ønsket å sikre transparens i matvarekjeden for å styrke forbrukertrygghet. I denne sammenhengen er det bl a framlagt standarder for informasjon om sporbarhet, kvalitet og hygiene (Tracefish). Det er imidlertid en usikkerhet om hva slags type informasjon forbrukeren ønsker og hvordan den skaper tillit. Dette aktualiserer en studie av 1) hvor viktig sporbarhet for forbrukertillit 2) hva slags type informasjon som skal til for å etablere tillit 3) betydningen av ulike parters (tilsyn, bedrifter, detaljsiter) deltakelse i formidling av informasjon. Vi ønsker derfor å foreta en studie av forbrukertillit i Norge og Tyskland. Prosjektet gjennomføres som 1) grundig litteraturstudie 2)informantinterv juer 3) fokusgruppeintervjuer i Norge og Tyskland. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens instiutt for forbruksforskning, Fiskeriforskning og Bundesinstitut für Ernährung.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet