Tilbake til søkeresultatene

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

Disambiguering av morfologisk tagga samisk tekst

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterande morfologiske analyseprogram for samisk, og utarbeide regelsett for disambiguering i dei tilfella der den morfologiske analysen ikkje gjev eintydig resultat. Den morfologiske analysen er basert på endelege tils tandsautomatar. Disambigueringa vil bygge på den såkalla føringsgrammatikken (constraint grammar), og vere utforma som eit sett kontekstavhengige reglar som gjer programmet i stand til å forkaste irrelevante analyser. Prosjektet vil òg analysere tekstar g rammatisk og lage eit nettbasert grensesnitt for å kunne bruke dei i samisk språkforsking.

Budsjettformål:

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet