Tilbake til søkeresultatene

PSYKISK-Psykisk helse

Anorexia nervosa: Pasientens opplevelse

Tildelt: kr 1,7 mill.

<i>Formål</i>: Med basis i pasienters subjektive erfaring, beskrive variasjon og utvikle teoretiske modeller ("begrepskart") for å forstå psykologiske kvaliteter av sentral betydning for sekundær og tertiær forebygging og klinisk behandling av spiseforsty rrelsen anorexia nervosa (AN). <i>Undersøkelsestema</i>: <h>1. Livet med AN (oversikt). <h>2. Kroppsbildeforstyrrelser. <h>3. Affektregulering. <h>4. Kognisjon. <h>5. Kontroll. <h>6. Ritualer. <h>7. Diagnosen AN. <h>8. Endringsmotivasjon. <h>9. Behandling i spesialisthelsetjenesten. <h>- Behandling ved Modum Bad. <i>Design</i>: "Pasienten-som-ekspert-perspektiv", triangulert, kvalitativt, empirisk fenomenologisk, noe Grounded Theory. <i>Datainnsamling</i>: <h>- Steg 1: Heterogent utvalg m. datametningskriterium (dmk) max n=20, informantsentrert intervju for eksplorerende å fange variasjon. <h>- Steg 2: Flere strategiske, homogene utvalg m. dmk max n=20 i hvert, tematisk fokusert intervju for mer konfirmerende å studere dybde. <h>- Steg 3 : Drøfting av resultater med eksperter (inkl. pasienter). <i>Informanter</i>: Kvinner i alder 18-35 år, behandlet i Norge for langtkommet AN (DSM IV). <i>Dataanalyse</i>: Elektronisk (QSR-N*Vivo), empirisk fenomenologisk tekstanalyse, noe Grounded Theor y, av ordrett transkriberte lydopptak. <h>- Steg 1: <.zeta.>pen tematisk koding. <h>- Steg 2: Aksial, selektiv og konfirmerende koding for prøving av fenomenbeskrivelser, modeller og påstander. <h>- Steg 3 kodes ikke. <i>Etisk vurdering</i>: Helsinkid eklarasjonen følges. REK søkes. <i>Vitenskapelig, faglig verdi</i>: Brukernær, klinisk anvendbar kunnskap om sentrale psykologiske mekanismer for forebyggende og kurativ behandling av AN, inkludert en serie empirisk funderte modeller ("begrepskart") for senere utvikling av mer effektive tiltak.

Budsjettformål:

PSYKISK-Psykisk helse