Tilbake til søkeresultatene

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Primær og sekundær osteoporose (OP) studert ved hjelp av genekspresjonsprofilering i ben

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektet tar sikte på å kartlegge de molekylære mekanismer som ligger bak utvikling av postmenopausal osteoporose (OP). OP rammer nær halvparten av norske kvinner over 50 år og nær 50 % vil erfare minst en fraktur i løpet av livet. Parathormon (PTH) sti mulerer sterkt bennydannelse og arbeidshypotesen er å få en oversikt over alle PTH-regulerte gener i benbiopsier for å isolere den/de med anabol virkning. Dette vil gjøres ved å sammenlikne global genekspresjon i ben hos kontroller og kvinner med OP; gjen nom definering av bens fenotype i dyrkede benceller og i pasienter med hyperparathyroidisme før og etter operasjon. Prosjektet vil også vise om det er forskjellige mekanismer som ligger til grunn for ulike typer OP. Kartlegging av de molekylære forandrin ger som skjer ved osteoporose vil være utgangspunkt for utvikling av nye og bedre behandlingsregimer for OP. Prosjektet søker spesielt etter gener som koder for sekretoriske proteiner som er forskjellig uttrykt hos pasienter med OP og friske og som kan da nne grunnlag for nye diagnostiske metoder basert på analyser i serum eller urin.

Budsjettformål:

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet