Tilbake til søkeresultatene

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

A study of global gene expression analysis to evaluate mammographic densities and risk for breast cancer

Tildelt: kr 1,8 mill.

Høy mammografitetthet er en av de sterkeste kjente risikofaktorene for brystkreft. En vet lite om hva høy mammografitetthet innebærer på det molekylære plan, selv om det hevdes at det avspeiler brystcelleproliferasjon. Prosjektet ønsker å undersøke om de t er sammenheng mellom mammografitetthet og genekspresjonsmønstre i henholdsvis det tette mammavevet og leukocytter. Grovnål-biopsimateriale fra friske kvinnebryst analyseres ved mikromatriseteknologi. Blodprøver fra kvinnene brukes til analyser av serum, samt DNA og RNA fra leucocytter. En hypotese er at høy mammografitetthet som skyldes proliferasjon vil ha spesifikke ekspresjonsmønstre i perifere leukocytter da disse er "sensorer" for en pågående proliferasjon et annet sted i kroppen. Kvinnene blir bed t om å fylle ut spørreskjema om bruk av hormonpreparater, antall barnefødsler og andre viktige riskikofaktorer for brystkreft. Prosjektet vil statifisere ekspresjonsdata med hensyn på HRT-bruk for å se om dette påvirker ekspresjonsmønster. Resultater fra en pilotundersøkelse viser at kvinner er positive til deltakelse i en slik studie og at vi får RNA som gir meget bra micro-array resultat. Dersom vi kan identifisere spesifikke ekspresjonsmønstre hos kvinner med høy mammografitetthet, vil dette kunne hj elpe oss å identifisere nye vesentlige gener eller genkombinasjoner som kan være vesentlige risikofaktoerer for brystkreft.

Budsjettformål:

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet