Tilbake til søkeresultatene

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Usikkerheter ved gjennomføring av prosjekter i industrien

Tildelt: kr 60 000

Målsettingen for doktorgradsprosjektet er å videreutvikle prinsipper, metoder og modeller for usikkerhetsstyring ved gjennomføring av prosjekter der både tekniske, økonomiske, menneskelige, organisatoriske og ledelsesmessige faktorer blir vurdert. Anvende lsesområdet vil være rettet mot prosjektstyring i industrien. Det legges spesielt vekt på menneskelige, organisatoriske og ledelsesmessige forhold (Human and arganizational factors), og disse forholds innvirkning på ulike prosjekters endelige resultat. Do ktorgradsprosjektet vil bidra til å styrke det faglige fundament for prosjektstyring og -ledelse og sikre at de metoder som brukes fører til de riktige beslutninger og dermed maksimal verdiskaping. Prosjektet planlegges inndelt i flere delaktiviteter, blant annet: 1. Undersøkelse for å kartlegge ulike menneskelige, organisatoriske og ledelsesmessige forhold som er typiske for ulike prosjekter og bransjer. En utgreining om hvordan forholdene påvirker og eventuelle tiltak som kan redusere deres innvirkning på prosjek tet. 2. Hvordan menneskelige, organisatoriske og ledelsesmessige faktorer kan bidra til de ulike fasene i et prosjekt gjennomføres på mest mulig optimal måte. 3. Bruk av risiko- og usikkerhetsanalyser som beslutningsunderlag. 4. Utvikling av modeller/metoder/metodikker som belyser de ulike faktorenes innvirkning på usikkerheten i prosjekter. 5. Testing av modeller/metoder/metodikker som skal belyse faktorers innvirkning på usikkerhet i prosjekter.

Budsjettformål:

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet