Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Organisasjonsfaget i Norge

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektnummer:

160966

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Geografi:

Hensikten med prosjektet er å redegjøre for, analysere og diskutere utviklingen av organisasjonsfaget, dets innhold, anvendelse og utbredelse, i etterkrigstidens Norge og fram til i dag. Prosjektet har en forholdsvis omfattende beskrivende del, som leder fram til noen problemstillinger som skal analyseres. Prosjektet skal gjennomføres over en periode på tre år, og det ble påbegynt i 2002. Alle fagmiljøer av noen betydning skal besøkes for å gjennomføre intervjuer med sentrale aktører og for å gå gjennom arkivmateriale. I tillegg skal det sendes et spørreskjema til de samme miljøene. Den sentrale beskrivende delen av prosjektet er å redegjøre for utviklingen av de ulike organisasjonsfagene som kan identifiseres Norge idag, både med hensyn til deres fagli ge innhold, deres tilknytning til ulike basisdisipliner og deres opprinnelse. Samspillet -eller mangelen på det - mellom disse miljøene skal omtales, og deres forbindelser til utenlandske miljøer kartlegges. Dernest skal det problematiseres at vi har dett e utvalget av miljøer, som hver for seg legger premisser for hvordan arbeidslivet og dets organisering skal forstås. Mer generelt skal organisasjonsfagets store utbredelse som undervisningsfag søkes forstått, inkludert det forholdet at store deler av denn e undervisningen ikke er forskningsbasert. Tilsvarende skal forholdet til praksisfeltet problematiseres, for det kan argumenteres for at det anvendte organisasjonsfaget representerer en særegen variant som ikke avspeiler den kunnskapen og innsikten som ut vikles innenfor ved universiteter og høyskoler.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet