Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kepler's and Leibniz' development of physics - theoretical and philosophical analysis of their mathematical and dynamical arguments.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Fortolkningen av den vitenskapelige revolusjon danner grunnlaget for både vitenskapshistorie og vitenskapsteori. Fortolkningen av Keplers og Leibniz arbeid har vært, og er, et av grunnlagene for å forstå både vår historie og vitenskap generelt. Utgangspun ktet er funn en har gjort under hovedfagsarbeidet på Kepler's argumentasjon for hans to første lover. En viste der at Kepler utviklet en forståelse av kraft sammenhenger og en tilstrekkelig matematisk formulering av dette til å gi lovene hans en basis i d ynamikk. Dette er i seg selv kontroversielt, da de fleste mener at Kepler aldri klarte å begrunne lovene sine dynamisk. Videre viste en at måten dette ble gjort på var å revurdere og forandre både matematiske representasjoner av planetsystemet, kinematisk e begrep (hastighetsbegrep) og forståelsen av de grunnleggende kausalsammenhengene. Det videre prosjektet vil bestå i å raffinere tolkningen av Kepler og å undersøke om det er en metodisk og teoretisk kontinuitet mellom Kepler'

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet