Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sunn økologisk såvare: Smitteterskler og alternative behandlingsmetoder for bekjempelse av sjukdom i økologisk såvare.

Tildelt: kr 3,0 mill.

I følge EU-reglene skal all svåare til bruk i økologisk dyrking være økologisk produsert. En innskjerping av reglene forventes fra 1.1.2004. det produseres i dag ikke nok økologisk såvare av en slik kvalitet at behovet kan dekkes. Målet om 10% økologisk d revet jordbruksareal i Norge innen 2010 vil også kreve en vesentlig større satsing på produksjon av økologisk formeringsmateriale enn i dag. Sjukdomssmitte i korn og erter er en viktig begrensning for tilgang på såvare av god kvalitet til økologisk dyrkin g. I prosjektet vil det bli undersøkt hvor mye sjukdomssmitte (smitteterskler) som kan aksepteres på økologisk såvare av kortn uten at det går ut over avlingens mengde og kvalitet. De beste alternative behandlingsmetoder og midler en i dag kjenner for sti nksot (Tilletia caries) og stripesjuke (Pyrenophora graminea) vil bli testet mot flere sjukdommer i korn og erter. Lovende middel/midler skal utvikles så langt at det kan søkes om godkjenning for brukt i praksis. En ønsker å ha alternative metoder klare f or behandling av såkornpartier som ellers ville bli forkastet fordi smittegraden ligger over terskelverdien. Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner og i forståelse med den nasjonale såvareindustrien.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land