Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Korrekt bestemmelse av kjøttprosent og nedskåret vare hos norske lam

Tildelt: kr 3,0 mill.

EUROP ble innført i 1996 som klassifiseringssystem av slakt i Norge. De fleste land i Europa benytter dette systemet for klassifisering av slakt. Systemet er selve grunnlaget for den økonomiske relasjonen mellom produsent, slakting og foredling. Et godt s amsvar mellom nedskåret vare som foredling mottar og klassifisering av slaktet, er avgjørende for denne relasjonen. Dagens EUROP-system viser at samsvaret ikke er optimalt. EUROP-systemet for sau og lam (småfe) bygger på subjektive vurderinger av slaktet. Konflikten rundt klassifisering av slakt har vært størst i denne produsentgruppen de siste årene. Disse subjektive vurderingene er bestemt ut fra en standard. Som hos de fleste subjektive vurderinger, har man et problem med gjentaksgrad og nøyaktighet. E t mer objektivt system med god repeterbarhet, kalibrert direkte mot kjøttprosent og nedskåret vare, er ønskelig for alle ledd i verdikjeden. Et større fokus ønskes også rettet mot lam, da kjøtt fra lam kan sies å inneha den sterkeste Dagens EUROP-system bygger på 15 klasser (konformasjon) og 15 fettgrupper for storfe og småfe. Slaktet vurderes subjektivt ut fra synlig kjøttfylde og overflatefett. EUROP er ment å samsvare med kjøttprosent og fettprosent i slaktet og i tillegg si noe om mengde nedskåret vare (biffer, fileter, sorteringskjøtt). Undersøkelser har vist at samsvaret er langt fra optimalt (Røe & Aastveit, 2003). For gris er situasjonen en annen. Gris klassifiseres etter objektive målinger i kam (Hennessy Grading Probe, GP2) som samsvarer godt med kjøttprosent i slaktet. Kjøttprosent er her grunnlag for oppgjør til produsent. Det er slike målinger man ønsker gjennomført på lam i dette prosjektet. Ved Gilde Hed-Opp Rudshøgda er det montert et bildeklassifiseringssystem for sau og lam. Målet er at dette systemet skal samsvare godt med den subjektive klassifiseringen, og forhåpentlig øke repeterbarheten på klassifisering av slakt ved objektive målinger. Hovedutfordringen her har vært at referansen for bildek Vi ønsker dermed å se på samsvar mellom dagens EUROP-klassifisering, nye metoder ved bruk av Hennessy Grading Probe (GP2) og bildeklassifisering. Referanse for vurderingene vil være kjøttprosent og nedskåret vare. Fagsenteret for kjøtt kan i dag sikre data fra hele verdikjeden gjennom systematiske dataregistreringer fra bås til bord. Sauekontrollen samler inn data fra levende dyr, slakterier registrerer alle slakt med sporbarhet på individnummer (sauekontrollen) og skrottnummer og forsøksskjæreavdelingen på Fagsenteret for kjøtt har mulighet til å måle en rekke parametere fra slakt etter behov. Dette gjør at prosjektet har stor gjennomførbarhet ved Fagsenteret for kjøtt.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet