Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Dynamisk Optimering i Transportnæringen - DOiT

Tildelt: kr 5,9 mill.

Mange transportører opererer i dag ineffektivt fordi den operative planleggingen er for vanskelig i en virkelighet som er sterkt preget av dynamikk. Hyppige endringer og usikkerhet i informasjon om oppdrag og trafikkflyt skaper utfordringer som ikke løses av dagens programvare for flåtestyring og transportoptimering. DOiT skal utvikle nye metoder for optimering av transport i en slik dynamisk omgivelse. Gjennom dette vil vi oppnå bedre ressursutnyttelse, mindre kjøring, bedre miljø og styrket konkurransek raft i transportnæringen. Vesentlige algoritmemessige utfordringer må løses for å oppnå disse gevinstene. DOiT skal også fremskaffe tidsvarierende trafikkdata i vegnettet. Dette gir et bedre underlag for ruteplanlegging, og vil sammen nye optimeringsalgor itmer danne grunnlag for mer effektiv transport i byområder. Konsortiet er sammensatt for å få størst mulig bredde i brukerkrav og kommersialiseringsmuligheter. Internasjonal forskningsdeltakelse sikrer høyt faglig nivå og resultatspredning. Hovedaktivite r: •Litteratursøk •Kravspesifisering •Utvikling av trafikkdatasystem •Utvikling av metoder i prototyper for optimering med dynamikk i ordredata og trafikkdata •Evaluering

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet