Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nettverkssamarbeid om leverandørutvikling og tjenestekvalitet innen den maritime klynge på Haugalandet og i Sunnhordland

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

162396

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2006

Geografi:

Initiativtakere til prosjektet er fire rederier i regionen, sammen Haugaland Industri- og næringsforening (HIN) og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS) Utgangspunktet er den raske og betydelige forverringen av konkurranseforholdene for norsk konkurranseutsatt næringsliv, kombinert med en stagnasjon i internasjonal økonomi. Prosjektet vil utvikle kunnskap om metoder, teknikker, teknologi og nye samarbeidsformer som kan styrke leverandørbedriftenes evne til å videreutvikle sitt tjenestesp ekter, sin tjenestekvalitet, vekst og konkurranseevne gjennom et regionalt partnerskap og nettverk. Dette skal nås gjennom et utviklings- og forskningssamarbeid som er under etablering mellom fire rederier i Sunnhordland og Haugalandet og deres viktigste leverandører innen tjenesteyting og handel samt FoU. Denne maritime klyngen ser det som avgjørende for sin videre utvikling og innovasjonsevne, for sysselsettingen og næringsutviklingen i regionen, at det finnes lokale leverandørbedrifter som evner å bid ra med utvikling av nye løsninger og som er konkurransedyktige på et internasjonalt marked.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet