Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Heteronormativity - a fruitful concept? Konferanse 4.-7. juni 2005

Tildelt: kr 0,20 mill.

Konferansen Heteronormativity - a fruitful concept? er et ledd i arbeidet med å konsolidere og samle nordiske forskere og forskningsbidrag på feltet heteronormativitet og å bringe den nordiske forskningen i tettere dialog med den internasjonale forskninge n på feltet. Forskning på heteronormativitet kan ta utgangspunkt i ulike teoretiske posisjoner. Konferansen vil avspeile dette. Dokumentasjon og analyser av heteronormativitet foregår på en rekke empiriske felt fra sosialpolitikk til litteratur, medier, h istorie, seksualitet, ungdoms- og arbeidsliv osv. Konferansen skal reflektere denne bredden samt reflektere motstanden mot og undergravingen av det heteronormative samfunn slik denne påvises gjennom forskningen. Bidragsyterne vil hentes blant de mest erfa rne og kjente forskerne på feltet. De vil representere ulike disipliner og arbeide på ulike empiriske og teoretiske felt. Vi sikter mot et sted mellom 50 og 70 deltakere både fordi feltet på nordisk basis foreløpig er lite og fordi vi ønsker en størrelse på konferansen som gir reell mulighet for dialog bidragsytere og deltakere i mellom. Konferansen legges til NTNUs lokaler i Trondheim.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet