Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forprosjekt - Dyrevelferd - forsknings- og kunnskapsbehov.

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

162513

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Forprosjektet bygger videre på det arbeidet som ledet fram til St. meld. nr. 12 (2002-2003) ”Om dyrehold og dyrevelferd”, med hovedfokus rettet mot å utrede konkrete forskningsbehov, og prioritere disse. Forprosjektet omfatter produksjonsdyr inklusive fis k i oppdrett, sports- og familiedyr, forsøksdyr og vilt. Forprosjektet organiseres med en styringsgruppe bestående av de fem institusjonene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NLH, Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Fiskeriforskning samt representanter for de b erørte næringene. I tillegg opprettes en referansegruppe sammensatt av fagpersoner fra tilstøtende fagområder og relevante organisasjoner. Forskningsrådet vil bidra med finansiering av et åpningsseminar for prosjektet, samt en form for høringsseminar ved prosjektets avslutning. Styringsgruppen er ansvarlig for gjennomføring av disse arrangementene.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet