Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ammekuråd en epidemiologisk studie av de viktigste produksjonsbegrensende faktorene i ammekuproduksjonen

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

162756

Prosjektperiode:

2004 - 2007

Organisasjon:

Geografi:

På bakgrunn av nedgangen i antallet mjølkekyr er det i ferd med å utvikle seg et permanent underskudd på storfekjøtt innenlands. Det er derfor nødvendig at veksten i spesialisert storfekjøttproduksjon fortsetter. Resultater fra Storfekjøttkontrollen vise r at denne produksjonen sliter med dårlige produksjonsresultater. De dårlige produksjonsresultatene er særlig knyttet til lav fruktbarhet, høy andel dødfødsler og delvis et høyt kalvetap. Prosjektet er tredelt og går inn i disse problemstillingene fra uli ke vinkler.I delprosjekt I følges et representativt utvalg ammekubesetninger (90) gjennom to år, produksjonsresultater og helsehendelser registreres gjennom Storfekjøttkontrollen. Forings-, stell-, oppstallings- og miljøforhold registreres ved besøk i be setningene. Resultatene behandles analytisk epidemiologisk med sikte på å kartlegge de sentrale produksjonsbegrensende faktorene i produksjonen. I delprosjekt 2 følges et avgrense antall besetninger (10) tett opp i postpartumperioden med progesteronmåling er i mjølk to til tre ganger ukentlig, gjentatte kliniske reproduksjonsundersøkelser samt holdvurderinger. Målet med delprosjekt 2 er å gjøre en detaljert undersøkelse av den kritiske postpartumperioden. En lang asyklisk periode etter kalving er trolig e n vesentlig årsak til lange kalvingsintervaller og lav fruktbarhet hos ammekyr. Det antas at foringsforhold og holdutvikling i postpartumperioden her spiller en vesentlig rolle. Delprosjekt 3 gjennomføres som en kasus-kontrast studie der kasusbesetningene er alle besetninger i Storfekjøttkontrollen med mer enn 15% dødfødsler. Matchede kontroller hentes fra gruppen av besetninger i kontrollen med 0% eller tilnærmet 0% dødfødsler. Produksjonsdata hentes fra Storfekjøttkontrollen, øvrige registreringer gj øres ved telefonintervju. Prosjektet vil kunne legge grunnlag for en bedre og mer vitenskapelig basert rådgivning, et systematisk forebyggende helsearbeid og bedrede produksjonsresultater i denne typen besetninger.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet