Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon

Tildelt: kr 16,0 mill.

Det totale potensialet for opptak av grovfôr hos drøvtyggere blir sjelden utnytta i norske husdyrproduksjoner. I dette prosjektet ønsker en å undersøke om det vil være lønnsomt å ta en større del av det i bruk ved å øke kvaliteten på grovfôret gjennom høs ting av gras og kløver på svært tidlige utviklingstrinn. I produksjonsforsøk med mjølkeku, geit, okser, sau og lam måler en fôropptakskapasitet, ytelse, dyrehelse og kjøtt- og mjølkekvalitet under ulike fôringsregimer. Alle regimer er kombinasjoner av fra svært tidlig til tidlig høsta surfôr og forskjellige kraftfôrmengder og -typer. Utfordringer forbundet med konservering og bruk av fiberfattig og proteinrikt grovfôr vil bli undersøkt. I prosjektet er det også lagt opp til fastliggende dyrkings- og høst etidsforsøk i ulike typer kløverholdig eng i flere landsdeler over år. Disse vil både være basis for å utvikle en nettbasert avlings- og fôrkvalitetsprognose og vurderinger av hvordan engas varighet og avlingspotensiale påvirkes av intensiteten i engdrift a over tid. Resultatene fra plante- og dyreeksperimentene vil bli brukt som inngangsdata i gardsmodeller hvor det søkes etter økonomisk optimale beslutninger innen fôrdyrking og fôring. Hvordan ulike politisk bestemte rammevilkår (priser, tilskott, kvoter ) og enkeltbruks ressurssituasjon (arealtilgang, maskiner, arbeidskraft) og naturgrunnlag påvirker hva som er optimalt, er inkludert i modellarbeidet.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land