Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORSTORE (norsk del av CO2STORE)

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

163443

Prosjektperiode:

2004 - 2009

Geografi:

Formålet med prosjektet er det samme som for CO2STORE, det vil si å bidra til utstrakt bruk av undergrunnslagring av CO2, gjennom å studere hvordan resultater fra SACS, GESTCO, NASCENT m.fl. kan brukes i Europa inkludert Norge både under havbunnen og unde rgrunns på land. Prosjektet vil gi et velfundert, vitenskapelig underlag for vurdering og planlegging av, samt monitorering av, teknologi for undergrunns lagring av CO2. Arbeidet faller i flg. hovedgrupper: 1) CO2STORE: Overføring av kunnskap og erfarin g fra Sleipner/SACS for å utvikle steds-spesifikke planer for lagring av CO2 andre steder i Europa, inkludert lokaliteter i Midt-Norge (se over). 2) GRAVIMETRI: Etablere et enda bedre grunnlag for å kunne vurdere langtidssikkerheten ved geologisk lagring av CO2 i saltvannsholdige akviferer gjennom å fortsette de vitenskapelige undersøkelsene av Sleipner, som representerer et unikt laboratorium i så henseende. Seismisk monitorering har med stor suksess kartlagt utviklingen av CO2-bobla på Sleipner, og veri fisert at det ikke er lekkasje inn i de forseglende bergartene. I Utsira-formasjonen, med tilhørende trykk- og temperatur-forhold, er CO2 nær kritisk punkt, og noen grader C usikkerhet i temperaturprofilet gjør at tettheten har en faktor 2 i usikkerhet (~ 0.35 - 0.7), noe seismikken gir liten informasjon om. Pålitelige nedihulls temperaturmålinger er mangelvare, og evt. nye målinger vil falle svært dyrt, i størrelserorden noen titall millioner kroner. En langt rimeligere måte å få informasjon om tetthetsfo rdelingen er repeterte gravimetriske målinger på havbunnen. Tettheten, og derved oppdriften, til CO2 er selvsagt viktig for å predikere strømning og mellom/lang-tids sjebnen til den injiserte CO2en. 3) TUBÅEN: Ved hjelp av detaljerte reservoar simuleringe r av injisert CO2 i Tubåen formasjonen på Snøhvit-felte forutsi utbredelsen av CO2. Seismiske simuleringer vil bli brukt for å dedusere i hvilken grad 4D seismisk overvåking av den injiserte CO2 er gjennomførbar

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering